Kralupy

  Home   |   Kalendář akcí   |   Kultura   |   Sport   |   Zpravodaj   |   Kralupské firmy   |   Hokejbal   | Středa 24. července 2024   
 Zpravodaj

Zpravodaj > Únor 2005

Přestavba centra pohledem architekta a občana města


Pozorně a několikrát jsem si přečetla příspěvky z minulého vydání Zpravodaje, týkající se přestavby centra města. Ačkoli jde o závažný problém, který mi nedovolí nečinně přihlížet ani jako architektovi ani jako občanovi tohoto města, pokusím se oprostit od emocí a podat věcný pohled na problém. Mám totiž pocit, že z minulých příspěvků se právě díky emocím a jednot-livostem vytratila podstata problému a občan neznalý věci možná dobře nepochopil, o co se to naši radní vlastně přou.
Byla jsem oslovena, abych se jako jeden z architektů, žijících od narození v Kralupech nad Vltavou, zúčastnila prohlídky areálu pivovaru a mlýnů dne 25.11.2004. Sledovala jsem i mimořádné veřejné zasedání zastupitelstva 29.11.2004 a následující řádná zasedání. Předmětem sporu zastupitelů jsou odlišné odpovědi na tyto otázky:
„Má předcházet rozhodnutí o využití budovy hotelu Praha jako nového sídla úřadu urbanistická studie celého „centra“ města? Studie, která najde vhodné dopravní, prostorové a výtvarné řešení tohoto území včetně vazeb na jeho okolí? Studie, která určí hotelu Praha jeho význam a možnosti v rámci „centra“ a tím ověří, zda je třeba i vhodným kandidátem pro sídlo městského úřadu?“
„Nebo má být na základě hlasování zastupitelů rozhodnuto o přestavbě hotelu Praha na úřad a řešení celého území centra má v budoucnosti tuto přestavěnou budovu respektovat a přizpůsobit se jí?“
Nutné je definovat, jak velké území je v této úloze ono „centrum“ města. Já osobně se domnívám, že území, které by se mělo urbanisticky posuzovat společně, je vymezeno ulicemi Žižkova, Jodlova, Mostní a Palackého a částí ulice Jungmannova přiléhající k náměstí. Zadávací podmínky studie jsou velmi důležité. Pokud by totiž dostali urbanisté a architekti nesprávné zadání, či nedostatečné podklady, jen stěží by mohli nalézt nejlepší realizovatelné řešení. Dále se naskýtá otázka: komu úlohu zadat? Jediným správným způsobem zadání je podle mého názoru forma architektonické soutěže v souladu se soutěžním řádem Komory architektů. Ten kromě jiného svým členům neumožňuje účastnit se soutěží, jejichž podmínky by byly v rozporu se zmíněným řádem. Komora architektů nabízí obcím bezplatný odborný servis při vyhlašování a vyhodnocování takových soutěží (vše naleznete na www.cka.cc).

V letech 1999-2001 jsem byla členem týmu, který zpracovával urbanistickou studii „Regene-race Jižního města v Praze". Mé zkušenosti (nejen) z této práce jsou tyto: je třeba postupovat od celkové koncepce k jednotlivostem a na tuto koncepci ani při řešení detailů nezapomínat. Řešení dopravy (zahrnující parkování) je jednou z nejdůležitější součástí urbanistické studie. Není rozumné začínat přestavbu kterékoli z budov v „centru“ bez předchozího zpracování dopravního řešení celého centra a jeho návaznosti na širší dopravní vazby. A co argumenty výtvarné? Naskýtá se několik otázek: Opravdu je rozumné přestavět (či dostavět) hotel Praha bez představy, jak bude vypadat blízké okolí? Bude budova blízkého pivovaru zrekonstruována a zakomponována do nového centra nebo bude odstraněna? Jaká je pravděpodobnost, že nejlepší řešení centra předpokládá demolici samotného hotelu Praha?
Na poslední dvě otázky si
netroufám bez týdnů modelování a ověřování ve spolupráci s dalšími architekty, dopravními inženýry, ekonomy a dalšími odborníky odpovědět. Proč tedy neposkytnout prostor několika týmům zkušených odborníků, aby prohledali archivy, seznámili se s podobami centra v průběhu času… Proč jim nedat šanci, aby se inspirovali atmos-férou starých průmyslových budov v centru, aby posoudili jejich technický stav a výtvarnou hodnotu, aby našli řešení, jak naložit s obchodním domem Máj v těsné blízkosti kostela… A v této souvislosti ať spočítají, jaký objem a jakého druhu prostor naše město v centru potřebuje či je schopno uživit… Proč jim tedy nestanovit obecné požadavky, které má řešení centra splnit, a nenechat tyto odborníky dělat jejich práci?
Pokud nedojde k rozumnému kompromisu a nebude vypsána urbanistická soutěž na řešení celého centra, bude následovat postup dle stále platného usnesení zastupitelstva ze dne 3.11.2004, ve kterém kromě jiného „ZM ukládá MěÚ objednat studii řešící cílový stav - tedy umístění MěÚ v plné kapacitě formou rekonstrukce stávajícího objektu a realizace přístavby…(uveřejněno na http://www.mestokralupy.cz/informace_usneseni.asp)…“. Nikde v textu usnesení jsem se nedočetla, kolik maximálně bude tato studie stát, jakou formou a komu bude zadána, jaká je předpokládaná cena plánované rekonstrukce, jaký bude postup při zadání a cena dalších stupňů projektu… Někteří zastupitelé necítili potřebu si tyto podmínky stanovit. Jako občan tohoto města tedy důrazně žádám o dodatečné uveřejnění odpovědí na výše uvedené otázky. Stránky Zpravodaje neposkytují dostatečný prostor pro debatu na toto téma, proto i já vyzývám představitele města a občany k otevřené veřejné diskusi na www.kralupy.cz/forum/.

Ing. arch. Květuše Berková
berkova@adu-atelier.cz