Kralupy

  Home   |   Kalendář akcí   |   Kultura   |   Sport   |   Zpravodaj   |   Kralupské firmy   |   Hokejbal   | Středa 24. července 2024   
 Zpravodaj

Zpravodaj > Únor 2005

Setkání s klubem důchodců


V úterý 18.1.2005 na svém pravidelném setkání přivítal Městský klub důchodců strážníky městské policie Kralupy nad Vltavou.
Na setkání přišli: zástupce ředitele MP M. Císler, strážník - členka komise prevence kriminality J. Fridrichová a strážník T. Licehamr. Přítomné uvítala paní J. Holeková, předsedkyně sociální komise RM a předseda klubu p. J. Podivínský.
Po krátkém úvodu a informacích byl dán prostor dotazům. Nejčastější otázky byly zaměřeny na možnosti postihu neukázněných občanů, např. při venčení psů, při volném odhazování odpadků, postihu tzv.
„nenechavců“, kteří zcizují kovové kryty kanálů, kola, vykrádají auta, postihu sprejerů, kteří svými výtvory ničí fasády domů apod. Připomenuta byla i špatně seřízená světla na přechodech pro chodce u lávky u Penny Marketu a na křižovatce ulic Erbenova, Mostní, Jodlova. Starší člověk, zvláště má-li problémy s chůzí nebo i maminky s malými dětmi, nemají šanci přejít komunikaci na zelenou.
Toto setkání bylo zajímavé a určitě prospěšné pro všechny zúčastněné. Besedy, které si kladou za cíl seznámit co nejširší veřejnost s prací a posláním městské policie, tvoří součást programu Komise prevence kriminality RM pro rok 2005. Právě vzájemná informovanost a neustálá komunikace může být jednou z cest, jak pomáhat řešit negativní jevy našeho města.

PhDr. Milena Pencová
manažer prevence kriminality