Kralupy

  Home   |   Kalendář akcí   |   Kultura   |   Sport   |   Zpravodaj   |   Kralupské firmy   |   Hokejbal   | Středa 24. července 2024   
 Zpravodaj

Zpravodaj > Únor 2005

Nakládání s odpady


V uplynulé roce se někteří naši spoluobčané rozhodli zkrášlit šeď ulic tím, že podle nich navezli různobarevné odpadky, případně pneumatiky, a protože se jim současně jeví veřejná zeleň jako příliš fádní, poseli travnaté plochy stejně rozmanitými věcmi. Současně se několikrát stalo, že v lese bylo navezeno několik televizních přijímačů nebo lednic, zřejmě s přesvědčení, že v dnešní době se zvířata žijící ve volné přírodě neobejdou bez
spotřební elektroniky.
Abychom předešli výše uvedeným jevům a v souvislosti s nakládáním s odpady byla v co největší míře zajištěna ochrana podzemní vody, čistota ovzduší apod., zavede MěÚ Kralupy nad Vltavou přísnější kontroly pro nakládání s odpady. Přijměte proto několik dobře míněných rad, na co je třeba dbát, aby odpady byly likvidovány v souladu se současně platnými právními předpisy a na co budou kontroly zaměřeny.

Právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání:
- jsou původci odpadů a jsou povinni plnit ustanovení § 16, zákona č. 185/01 Sb., o odpadech
- vedou evidenci v souladu s § 39 uvedeného zákona
- nemají-li souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady, zažádají o něj v souladu s ustanovením § 2 vyhlášky č. 383/01 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady
- zařazují produkované odpady podle vyhlášky č. 381/01 Sb., katalog odpadů
- do 15.2. předloží hlášení množství odpadů na formuláři přílohy č. 20 vyhlášky č. 383/01 Sb.
Fyzické osoby jsou povinny nakládat s odpady v souladu s obecně závaznou vyhláškou města č. 9/2001.
Poplatek je stanoven obecně závaznou vyhláškou města č. 6/2004.

Před čtyřmi lety zavedlo město Kralupy nad Vltavou nový způsob hrazení poplatků spojených s likvidací odpadů od fyzických osob. Zastaralý a zejména snadno zneužitelný známkový systém vystřídalo zavedení plošného místního poplatku. S odstupem doby se tento systém ukazuje jako vyhovující.

Mnoho měst od výše uvedeného systému ustupuje, protože novela zákona o odpadech umožňuje uzavírat smlouvy s jednotlivými majiteli nemovitostí (správce poplatku), který smluvní sumu rozúčtovává mezi jednotlivé poplatníky. Zmíněná města k tomuto přistupují z důvodu, že nejsou omezeni hranicí 500,- Kč na občana/rok a výše poplatku tím výrazně narůstá.

Touto cestou bych rád poděkoval občanům a podnikatelům, kteří řádně třídí odpad, řádně používají sběrový dvůr, nevytvářejí černé skládky a tím nezvyšují náklady s likvidací odpadů spojených. Nejde však jen o náklady finanční. Například ekologické škody, napáchané unikajícím motorovým olejem do podzemní vody, nenapraví žádná finanční sankce.


Jan Kobera
MěÚ, odbor ŽP